Arxivi İslami

Bəlkə, əxlaqımızı müqayisə edək?!

Gözəl əxlaq peyğəmbərlərin, sadiqlərin, salehlərin sifətlərindən olub, möminin Allah yanında dərəcəsini, məqamını yüksəldən insana məxsus bir haldır. Allah Qurani-Kərimdə öz peyğəmbəri  Muhammədin (s) gözəl əxlaq və yüksək ədəb sahibi olduğunu qeyd etməkdədir: “Şübhəsiz, sən gözəl bir əxlaq [...]

Tövhid – metafizika fəlsəfəsinin ilk prinsipi kimi

Allahdan başqa ilahın olmadığını təsdiqləmək o deməkdi ki, Allah hər şeyə mövcudluq kəsb etdirən yeganə yaradıcıdır, hər hadisənin ali səbəbi, bütün varlıqların nəticələndiricisi, İlk və Sondur. Bunu əminliklə, yəqinliklə, qənaətbəxşliklə, mənasını dərk edərək təsdiqləmək bizdə belə [...]

Müsəlmanlar çətin anlarda bir-birinə arxa olmalıdırlar

 Xoş güzəran və firavanlıqda bəzi insanların ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərmələri icazəli olsa da, çətin anlarda onların parçalanması, bir-birindən uzaq düşməsi doğru deyildir. Çünki çətin anlar parçalananları birləşdirir. Müsibətlər də öz qurbanlarını bir arada cəm edir. Klassiklərimizdən biri [...]

Yer üzünə islamın yayılmasında din qardaşlığının rolu

Mədinədə erkən islam dövləti qurulduqdan sonra müsəlmanlar təkcə Ərəbistanın daxilində deyil, həm də onun xaricində haqqın carçısına çevrilərək, ədaləti yaymaqla insanlığa həqiqəti öyrətdilər, onları islama çağırdılar. Bununla da insanlar yeni bəşəri nümunələrlə tanış olur, islam dəvətini [...]

Tövhid – dünyanın izahını verən baxış kimi

Tövhid reallığa, həqiqətə, dünyaya, zaman və məkana, bəşər tarixinə ümumi baxışdır. Bu mənada tövhid aşağədakı prinsipləri özündə ehtiva edir: Dualizm Reallıq iki növdür: Allah və Allahdan qeyriləri, yaxud Xaliq və məxluqat. Birinci səviyyədə Tək Vahid – [...]

Tövbəkarlar karvanı hərəkətdədir

Tövbə edə bilmək… Dostum bu yaxınlarda mənə dedi: “Bu gün təqvimin vərəqlərini çevirirdim. Qəflətən bir həqiqqət beynimdə ildırım kimi çaxdı: Heç hiss etmədiyim halda ömrümdən bir il keçmişdi! Boş və qəflətdə keçən günlər…. Varlığım lərzəyə gəldi. [...]

Günahlardan necə uzaqlaşaq?

Bir nəfər İbrahim ibn Ədhəmin yanına gələrək deyir: – Ey Əbu İshaq, mən çox günah işləyirəm. Bundan xilas olmağıma kömək et. İbrahim ibn Ədhəm ona belə cavab verdi: – Beş  xüsusiyyət var ki, onlara əməl edə bilsən, günahlar sənə zərər [...]

Mətin səhabə-xanım Ümmi-Sələmə

Ümmi-Sələmənin atası Məxzum qəbiləsinin adlı-sanlı böyüklərindən olub ərəblər arsında səxavətinə görə tanınmış  və sevilmişdi. Onu “müsafirlərin hamisi” adlandırırdılаr. Yоlçuluq  üçün оnа  müraciət edənlər,  оnunlа birlikdə  səfərə çıxanlаr  bütün ehtiyacları onun sаyəsində dəf еtmiş оlurdulаr. Ümmi-Sələmənin əri  müsəlman оlmuş ilk on şəxsdən  biri, künyəsi Əbu [...]

Allahla görüş

Bir dəfə Ramazanda məni Oksforddakı Səudiyyəli Tələbələr Klubuna iftardan əvvəl məruzə oxumaq üçün dəvət etmişdilər. Məruzə üçün “Namazın idarə edilməsi (menecmenti)” mövzusunu seçmişdim. Əlimdə namaza dair bir neçə ayə və hədis qeyd etdiyim kağız parçası ilə [...]

“Heç şübhəsiz, o (namaz) ağır işdir”… Nə üçün?

Nə üçün namaz? Namaz qılmağa yönələk deyə nə üçün görüşlərimizi ləğv edir, əlimizdəki işi bir kənara qoyur, alış-verişi yarıda kəsir, nə qədər əhəmiyyətli olursa-olsun, gündəlik işlərimizi təxirə salırıq? Nə üçün Peyğəmbər (Ona Allahın xeyir-duası və salamı [...]